Krepšelyje nėra produktų.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, taip pat ir Klaipėdos dramos teatre (toliau – Teatras), su kuriuo juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. PAĮ taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimą apie pažeidimą Teatre pateikti gali – bet kuris asmuo, kurį su Teatru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašiai) arba įdarbinimo ar kiti iki sutartiniai santykiai ir kuris turi informaciją apie pažeidimą Teatre.

Informacijos apie galimus pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Klaipėdos dramos teatre tvarkos aprašas

Pagal PAĮ informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Asmuo informaciją apie pažeidimą per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Teatrui gali pateikti šiais būdais:

 1. atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu pranesk@kdt.lt; užpildant pranešimo pažeidimo formą:
 2. tiesiogiai atvykus į Teatrą oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą;
 3. atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Teatrui adresu Teatro g. 2, 91247 Klaipėda. Siunčiant pranešimą paštu, po Teatro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Konfidencialumas:

Asmeniui, pagal PAĮ pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Atsakomybė:

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, PAĮ nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PAĮ. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow