Krepšelyje nėra produktų.

______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ĮV-376
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-345 redakcija)

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos dramos teatras (toliau – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – Vakarų Lietuvos regione ir visoje Lietuvoje įgyvendinti valstybės profesionaliojo scenos meno politiką. organizuoti Teatro trupės profesionaliojo scenos meno (spektaklių ir (ar) kitų scenos meno kūrinių, scenos meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą, pristatyti Teatre talentingų jaunų ir pripažintų Lietuvos ir kitų šalių scenos meno atlikėjų, jų kolektyvų kūrybą, organizuoti Lietuvos teatro pristatymą Teatre ir Teatro sklaidą pasaulyje, supažindinti teatro žiūrovus su įdomiausiais Europos ir pasaulio teatro spektakliais. Pagal scenos meno rūšį Teatro pagrindinė veiklos kryptis yra dramos teatras.
 2. Teatro savininkė yra valstybė. Teatro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 3. Teatras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
 4. Teatras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.
 5. Teatro buveinės adresas: Klaipėda, Teatro g. 2.
 6. Teatro vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami oficialioje Teatro interneto svetainėje (www.kdt.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 7. Teatro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, reglamentuojančiais profesionalųjį scenos meną, valstybės įstaigų veiklą, ir šiais Teatro nuostatais.

II SKYRIUS
KULTŪROS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA

 1. Kultūros ministerija, įgyvendindama savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:
  8.1. tvirtina ir keičia Teatro nuostatus;
  8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Teatro vadovą;
  8.3. priima sprendimą dėl Teatro buveinės pakeitimo;
  8.4. priima sprendimą dėl Teatro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  8.5. priima sprendimą dėl Teatro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
  8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  8.7. derina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
  8.8. tvirtina Teatro metines kūrybinės veiklos programas ir biudžeto išlaidų planus;
  8.9. priima sprendimą dėl Teatro metinės kūrybinės veiklos programos ataskaitos;
  8.10. koordinuoja Teatro dalyvavimą tarpvalstybinėse kultūrinio bendradarbiavimo programose;
  8.11. atlieka kitas funkcijas, numatytas Biudžetinių įstaigų įstatyme ir Profesionaliojo scenos meno įstatyme.

III SKYRIUS
TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Teatro veiklos tikslai:
  9.1. tenkinti ir ugdyti profesionaliojo scenos meno poreikį Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant Vakarų Lietuvos regionui, ir užtikrinti profesionaliojo scenos meno prieinamumą įvairioms gyventojų grupėms;
  9.2. sudaryti sąlygas talentingiems ir pripažintiems Lietuvos ir kitų šalių scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams prisistatyti ir (arba) reziduoti Teatre, ir (arba) dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
  9.3. pristatyti iškiliausius aukštos meninės vertės klasikinio ir šiuolaikinio Lietuvos ir užsienio įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius Teatre, o visoje šalies teritorijoje ir užsienyje – Teatro įvairių profesionaliojo scenos meno rūšių ir žanrų kūrinius;
  9.4. ugdyti Vakarų Lietuvos regiono vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gabių jaunųjų atlikėjų saviraišką;
  9.5. bendradarbiauti su kitomis profesionaliojo scenos meno ir kultūros įstaigomis;
  9.6. tarpininkauti organizuojant Lietuvos teatro pristatymą ir sklaidą užsienio teatrų festivaliuose.
 2. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:
  10.1. kuria ir viešai atlieka Teatro trupės spektaklius ir (ar) meno programas;
  10.2. organizuoja įvairius meno ir kultūros renginius (koncertus, spektaklius, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);
  10.3. pristato ir (arba) sudaro sąlygas Teatre reziduoti ir (arba) dalyvauti teatro kūrybinėje veikloje talentingiems ir pripažintiems Lietuvos ir kitų šalių scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams;
  10.4. vykdo kultūrinės edukacijos programas;
  10.5. rengia gastroles Lietuvoje ir užsienyje;
  10.6. dalyvauja Šalies ir tarptautiniuose renginiuose ar kultūrinio bendradarbiavimo programose, atstovaudamas ir pristatydamas Vakarų Lietuvos regiono teatro meno tradicijas.

IV SKYRIUS
TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Teatras, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
  11.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį. kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo veiklos tikslus;
  11.2. savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai;
  11.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
  11.4. sudaryti profesionaliojo scenos meno įstaigų jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis su kitomis profesionaliojo scenos meno įstaigomis, bendrai organizuoti profesionaliojo scenos meno kūrinių sukūrimą, viešą atlikimą ir jų (jų dalies) naudojimą;
  11.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;
  11.6. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į kūrinius, užsakyti kūrinius ir juos viešai atlikti;
  11.7. sudaryti ekspertų komisijas Teatro kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;
  11.8. verstis kita menine, ūkine komercine veikla, kuri neprieštarauja įstatymams ir Teatro veiklos tikslams.
 2. Teatras, įgyvendindamas savo tikslus, privalo:
  12.1. vykdyti Teatro nuostatuose nustatytą veiklą;
  12.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
  12.3. kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;
  12.4. teikti Kultūros ministerijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms veiklos ir finansines ataskaitas;
  12.5. teikti Kultūros ministerijai Teatro metinės kūrybinės veiklos programas, metinius veiklos planus ir biudžeto išlaidų sąmatas;
  12.6.naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Teatro nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
  12.7. užtikrinti saugias darbuotojų darbo sąlygas ir žiūrovų saugumą.
 3. Teatras gali turėti kitas teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS
TEATRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Teatro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis kultūros ministro tvirtinamomis metinėmis kūrybinės veiklos programomis ir metiniais veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1220 ,,Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.
 2. Teatro vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Profesionaliojo scenos meno įstatymas, šie Teatro nuostatai ir Teatro vadovo tvirtinamos Teatro vidaus tvarkos taisyklės.
 3. Teatro vadovas:
  16.1. vadovauja Teatrui, organizuoja jo darbą, užtikrina jo tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą;
  16.2. tvirtina Teatro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas kultūros ministro nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  16.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, skatina bei skiria jiems drausmines nuobaudas;
  16.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato pareigybių lygi, pareiginę algą (pastovią ir kintamąją dalis) ir darbo užmokesčio dydžius;
  16.5.tvirtina Teatro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo dokumentus;
  16.6. garantuoja už Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme įtvirtintų teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  16.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Teatro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  16.8. užtikrina, kad Teatro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;
  16.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo sutartis, siunčiamus ir kitus dokumentus, nagrinėja ir vizuoja gautą korespondenciją;
  16.10. Teatro finansinių galimybių ribose užtikrina Teatro materialinį techninį aprūpinimą;
  16.11. siekia pritraukti rėmėjus;
  16.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;
  16.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikalingus duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
  16.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei kultūros ministro pavedimus.

VI SKYRIUS
MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 1. Teatre trejų metų laikotarpiui iš septynių (7) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Meno taryba. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Teatro vadovas, suderinęs su kultūros ministru.
 2. Meno tarybą sudaro du (2) Teatro darbuotojų atstovai, trys (3) Teatro vadovo paskirti atstovai ir du (2) kultūros ministro paskirti atstovai. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Teatro darbuotojas. Meno tarybai negali vadovauti Teatro vadovas.
 3. Meno taryba:
  19.1. svarsto ir vertina metines kūrybinės veiklos programas ir jų įgyvendinimo rezultatus;
  19.2. aptaria naujausius pastatymus, menines programas, kūrybinei veiklai reikšmingus kitus renginius, taip pat Teatro kultūrinės edukacijos programas ir teikia pasiūlymus Teatro vadovui dėl jų meninės kokybes ir priežiūros;
  19.3. svarsto gastrolių planus ir repertuarą;
  19.4. aptaria kūrybinių darbuotojų atestavimo klausimus;
  19.5. svarsto biudžetinės įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą klausimus.
 4. Meno taryba, apsvarsčiusi 19 punkte nurodytus klausimus, teikia siūlymus Teatro vadovui.

VII SKYRIUS
TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

 1. Teatro turtas nuosavybės teise priklauso valstybei. Teatras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 1. Teatro finansinės veiklos kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos institucijos.
 2. Teatro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow